Kontrollavgift

Om ett fordon felaktigt stannats eller parkerats där vi bedriver parkeringsbevakning riskerar du att få en kontrollavgift (parkeringsbot). Kontrollavgiftens syfte är att få bestämmelserna för parkering att efterföljas så vi kan bibehålla en trafiksäker och framkomlig miljö för våra kunder, för dig som parkerar och för vårt samhälle i stort. Känner du dig osäker på vad som gäller vid stannande eller parkering kan du läsa mer om det här.

Beloppet på kontrollavgiften varierar beroende på vilken typ av överträdelse som gjorts samt i vilken kommun du parkerat.

Vad är en kontrollavgift/parkeringsbot?
En felaktig parkering på tomtmark riskerar att ge en parkeringsbot för den överträdelse man gjort sig skyldig till.

Hur stor är avgiften på en kontrollavgift?
Det beror på vilken överträdelse som man gjort sig skyldig till samt i vilken kommun Ni befann Er i när kontrollavgiften utfärdades.

Hur många kontrollavgifter kan ni utfärda?
En överträdelse kan ge maximalt 5 parkeringsböter, därefter görs försök att kontakta fordonsägaren. Om fordonsägaren inte är nåbar görs en anmälan om fordonsflytt och fordonet förs till skroten alternativt till en uppställningsplats i den aktuella kommunen.

Varför har jag fått en kontrollavgift?
Det står på kontrollavgiften du fått. Att du fått en kontrollavgift kan bero på olika faktorer.

Parkeringsböter kan utfärdas enligt följande:
1. Ej erlagd parkeringsavgift
2. Parkerad längre än tillåten parkeringstid
3. Parkeringsbiljett ogiltig.
4. Giltig biljett saknas/ogiltig
5. Giltigt p-tillstånd saknas/ogiltigt
6. Stannande/parkering på plats för rörelsehindrade utan giltigt tillstånd
7. Parkering på förhyrd/reserverad plats utan giltigt tillstånd
8. Parkerad på p-plats för besökande
9. Ej parkerad inom markering
10. Förbud att parkera
11. Förbud att parkera. Område
12. Parkering reserverad för särskild fordonstyp

 

<– Till Support

Parking Ticket

If you park or stop a vehicle incorrect at a parking lot we monitor you risk getting a parking ticket. The parking tickets purpose is to make sure the rules for parking and stopping to be followed so we can have a safe and accessible environment for our customers and for those who need to park. 

The amount for the parking ticket differ depending on the violation committed and which municipality you were in

What is a parking ticket?
You get a parking fee if you do not follow the rules for parking or stopping at our parking lots.

What’s the amount to pay for the parking ticket?
It depends on the violation committed and your location when the parking fee was written.

How many parking tickets can you give?
One violation can give five parking ticket. After five tickets we order a transport of the vehicle and it will be scrapped.

Why have I got a parking ticket?
There can be multiple reasons why you’ve gotten a ticket.

Parking ticket can be issued as follows:
1. Unpaid parking fee
2. Parking longer than allowed parking time
3. Parking ticket invalid.
4. Valid ticket is missing / invalid
5. Valid P state is missing / invalid
6. Stopping / on-site parking for disabled persons without valid permission
7. Parking on rented / reserved place without a valid permit
8. Parked on site for visiting
9. Not parked within marking
10. Prohibition to park
11. Prohibition to park. Area
12. Parking reserved for specific vehicle type